Betingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEASING VIA HESSEL HIRE

§1 – Anvendelsesområde

Stk 1. Disse betingelser finder anvendelse ved leasing af biler. Leasinggivers erhvervelse af genstanden er alene af finansiel karakter med det formål at lease udstyret til leasingtager.

Stk 2. Ved leasing forstås en transaktion, ved hvilken

a. en part (leasinggiveren) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtageren), der giver denne ret til at benytte den leasede genstand (leasinggenstanden) mod betaling af en løbende ydelse (leasing-ydelsen)

b. leasinggiver erhverver leasinggenstanden ifølge aftale (købsaftalen) med en tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har indgået denne

c. leasinggiver hverken vælger, specificerer eller tilforhandler sig leasinggenstanden og

d. leasingtageren har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i købsaftalen, som er af betydning for hans retsstilling

e. de ydelser, som leasingtageren skal betale eller hæfter for, er således nævnt og begrænset i leasingaftalen forudsat overholdelse af §1

f. Forsikring, vægtafgift, dæk, forbrugsvæsker og lign. Skal alle afholdes af leasingtager, med mindre andet er anført i leasingaftalens særlige bestemmelser.

§2 – Ejendomsret

Stk 1. De leasede genstande er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede.

Stk 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af de leasede genstande, må ikke fjernes.

Stk 3. Leasinggiver kan forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til leasinggiveren fremsende rapport om tilstedeværelsen af det leasede udstyr, ligesom leasinggiveren kan lade udstyret forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver leasinggiverens ejendomsret til udstyret.

Stk. 4. Ved registrering af de leasede genstande i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer angives leasinggiver som ejer og leasingtager som sekundær bruger.

Stk 5. Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det leasede.

Stk 6. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige de leasede genstande.

 

§3 - Brugsret

Stk 1. Føreren af bilen skal have gyldigt førerbevis

Stk 2. Køretøjet må ikke fremlejes eller varigt udlånes. Ethvert udlån sker på leasingtagers ansvar.

Stk 3. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser

Stk. 4. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

 

§4 - Leasingydelsen

Stk 1. Som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. Vægtafgift/ejerafgift samt forsikring og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af bruger eller refunderes af bruger, hvis de opkræves hos ejeren, medmindre andet er oplyst under “særlige vilkår”. Tilsvarende gælder ved eventuelt indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren.

Stk 2. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr.

Stk 3. Fejl eller mangler ved de leasede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede genstande samt ved ophævelse af købsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til § 15.

Stk 4. Leasinggiver har ret til at udpege, på hvilke af flere forfaldne fordringer en delbetaling, herunder nettoprovenu ved realisation af udstyret/supplerende sikkerheder, jfr. § 15, skal afskrives

 

§5 – Levering

Stk. 1. Ved levering af de leasede genstande skal leasingtager straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren.

Stk 2. Ved levering før den aftalte leasingperiodes begyndelse betales forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket og der erlægges forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da.

Stk 3. Undlader leasingtager at afhente eller modtage de leasede genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning.

 

§6 – Opsigelse

Stk 1. Uanset af leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingsaftalen efter forløbet 12 måneder opsiges af leasingtager til enhver tid med 1 måneds forudgående skriftlig varsel til den 1. i en måned mod betaling af den aftaltes leasingydelse i opsigelsesperioden samt et udtrædelsesgebyr til leasinggiver, svarende til 1 måneds leasingydelse inkl. moms. Udtrædelsesgebyret forfalder til betaling ved afgivelse af opsigelse. Erlagt ekstraordinær leasingydelse refunderes ikke.

Stk 2. Hver af parterne kan opsige leasingaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere genstanden, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og leasinggiver herefter kan ophæve købeaftalen.

Opsiges leasingaftalen i henhold til denne bestemmelse, skal leasingtageren erstatte leasinggiverens tab ved indgåelse af leasingaftalen.

Stk 3. I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt vil være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side, og opgøres efter § 15.

 

§7 - Leasinggivers ansvar og ansvarsfraskrivelse

Stk 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer.

Stk 2. Leasingtager kan overfor leasinggiver gøre samme indsigelser gældende som overfor leverandøren efter reglerne i de følgende bestemmelser.

Stk 3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et evt. mangels- eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav over for leasinggiver. Da leasinggiver er den formelle ejer af leasingbilen, videregiver leasinggiver herved til leasingtager sine rettigheder som køber af leasingbilen, således leasingtager kan gøre de nævnte mangels- og forsinkelseskrav gældende. Leasintager skal i denne forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et evt. krav, i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge evt. krav gennemført.

Stk 4. Leasinggiver hæfter subisidiært over for leasingtager for leverandørens forpligtelser, såfremt leasingtager sandsynlliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser. Leasinggiver hæfter overfor leasingtager ved faktiske mangler og forsinkelse, som minimum svarende til de ufravigelige regler herom i købeloven, hvis leasingtager havde købt bilen ved leverandøren.

Stk 5. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder overfor leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte tab.

Stk 6. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

Stk 7. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen leasinggiver, og leasingtager pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager.

Stk 8. Hvis leverandøren tilbyder omlevering indenfor rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette, og er i så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen.

Stk 9. I tilfælde af omlevering, er leasingtager forpligtet til at orientere leasinggiver og er pligtig til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den omleverede bil.

Stk 10. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager efter behov konsulterer revisor.

Stk 11. Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren.

 

§8 - Leasingtagers ansvar

Stk 1. Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede genstande overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.

Stk 2. Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagers ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Det påhviler leasingtager at holde leasinggiver skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder leasingtagers personale mod leasinggiver som ejer af de leasede genstande som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person eller ejendom.

 

§9 – Vedligeholdelse

Stk 1. Leasingtager skal vedligeholde de leasede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Stk 2. Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendte reparatør.

Stk 3. Ved vedligeholdelse og reparation af de leasede genstande må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

 

§10 – Risiko

Stk 1. Leasingtager bærer risikoen for leasinggenstanden og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor genstanden på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver. Hvis genstanden ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag -skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. Hvis genstanden kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis genstanden ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i § 15.

 

§11 – Forsikring

Stk 1. Med mindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til den resterende aftale leasingperiode, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen forholdsmæssigt. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan anmode forsikringsselskabet om at notere forsikringsdeklarationen – leasing, vedrørende den tegnede kaskoforsikring. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR.nr. med det til enhver tid værende forsikringsselskab, til brug for administrative formål. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre forsikringsdeklarationen til et nyt forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til det andet forsikringsselskab. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre forsikringsdeklaration til eventuel ny leasinggiver ifølge nærværende leasingaftale. Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold.

 

§12 – Oplysningspligt

Stk. 1 Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.

 

§13 – Sikkerhedsstillelse

Stk. 1 Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtigelser, tjener denne sikkerhed tillige leasinggiver til sikkerhed for enhver anden forpligtigelse leasingtager har eller måtte få overfor leasinggiver ved egen medvirken, men uanset skyldgrund.

 

§14 - Misligholdelse

Stk. 1 Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at leasingtager:

a) undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid;

b) går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;

c) standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse stiller fornøden sikkerhed for leasingaftalens opfyldelse;

d) misligholder anden leasing-eller låneaftale med leasinggiver;

e) forsømmer at vedligeholde de leasede genstande eller undlader behørig reparation af disse;

f) nægter leasinggiver adgang til de leasede genstande;

g) i strid med §3, pkt. 2, overlader brugen helt eller delvist til en anden;

h) anvender de leasede genstande i strid med de love forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;

i) undlader at tegne og opretholde forsikinger i henhold til §11; I de under pkt. e – j nævnte tilfælde kan aftalen kun ophæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

j) leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver.

I de under pkt. e – j nævnte tilfælde kan aftalen kun ophæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

 

§15 - Opgørelse

Stk. 1 Hæves leasingaftalen af leasinggiver, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af købsaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til leasinggiver at betale:

a) Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.

b) Alle de leasingydelser, der ville være forfaldet efter aftalens ophævelse eller ophør og frem til det tidspunkt, hvor leasinggiver genplacerer, genudlejer eller modtager forsikringssummen for den leasede bil.

c) Fremtidige ikke forfaldne leasingydelser, kræves ikke betalt ved forsikringserstatning. Eventuelt erlagt engangsydelse tilbagebetales ikke.

d) Erstatning for manglende overholdelse af de i § 16 nævnte vilkår.

e) Alle leasinggivers omkostninger forbundet med et evt. forholdsmæssigt merforbrug end de i aftalen fastsatte.

f) Erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden.

g) Morarente med 2% pr. påbegyndt måned af det beløb, leasingtager i medfør af pkt. a -f bliver leasinggiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker, jfr. nedenfor.

 

§16 - Tilbagelevering

Stk 1. Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingkontrakten, skal leasingtager have gennemgået bilen hos Applus for leasinggivers regning. Leasingtager bestiller selv tid til denne gennemgang i forhold til leasinggivers anvisninger. Efterfølgende skal leasingtager returnere bilen hos Ejner Hessel A/S.

Returneres bilen hos Ejner Hessel A/S, uden at have foretaget et afleveringseftersyn hos Applus, pålægges et administrationsgebyr på kr. 1.500 inkl. moms og i øvrigt frasiges retten til at kunne klage over eventuel slutopkrævning.

Leasingtager kan ikke udøve tilbageholdelsesret i de leasede genstande. Køretøjet afleveres i rengjort og vasket stand og tømmes for private effekter. Køretøjet skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af leasingaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlig. Eventuelle reklamationer skal anmeldes til en autoriseret forhandler inden aftalens udløb. Det påhviler leasingtager i leasingperioden, rettidigt at gennemføre godkendte reklamationer samt eventuelle indkaldelser til ændring/udskiftning af dele. Det er leasingtagers ansvar at overholde serviceintervaller. Foreskrevne serviceeftersyn i henhold til pågældende køretøjs servicecomputer og/eller servicebog skal foretages inden aftalens udløb. Leasingtager vil blive holdt ansvarlig for eventuelle tekniske og værdimæssige konsekvenser som følge af manglende overholdelse af serviceintervaller og reklamationsindkaldelser. Overskridelse af det aftalte kilometerforbrug medfører opkrævning for yderligere afskrivning og servicebehov.

Forhold der ikke kan karakteriseres som almindelig slitage, vil blive opgjort overfor leasingtager;

Køretøjets stand gennemgås af leasinggiver eller dennes repræsentant efter aflevering. Der udfærdiges en afleveringsrapport om køretøjets stand omfattende slidtage der ligger udover normal brug, herunder; stenslag/revner i glas, eksteriør kontrolleres for buler, ridser i lak (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i plastdele, skader, efter montering af ekstraudstyr som f.eks. tagbøjler, telefonantenner, reklamelabels og film samt overholdelse af lovkrav for lys, ruder og dæk. Interiør kontrolleres for brændemærker, huller i instrumentbræt derudover hvorvidt kabinen er medtaget af røg eller anden lugtgene. Endvidere kontrolleres køretøjets tekniske stand.

Leasinggiver udarbejder herefter på baggrund af afleveringsrapporten en slutafregning overfor leasingtager med opgørelse af eventuelle overkørte kilometer, samt for skader og mangler der ikke kan karakteriseres som almindelig slidtage.

Leasingtager er forpligtet til at anmelde eventuelle trafik-og påkørselsskader samt skader på bilens interiør til sit forsikringsselskab, inden returnering. Alternativt påhviler det leasingtager at betale for reparation/udskiftning af ikkeforsikringsgodkendte skader.

 

§17 - Transport

Stk 1. Leasinggiver er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge leasingaftalen og sin ret til de leasede genstande. En sådan overdragelse fritager ikke leasinggiver for dennes forpligtelser ifølge leasingaftalen og ændrer ikke dennes karakter af leasing.

 

§18 - Værneting

Stk. 1 Søgsmål om krav, der støttes på leasingaftalen, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor leasinggiver har sit hovedforretningssted. Leasingtager er forpligtet til at lade sig indstævne/medindklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor leasinggiver måtte blive indstævnet/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af de leasede genstande. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.